Witaj w Strona Szkoly Podstawowej w Tyczynie


Menu

Samorząd Uczniowski
Plan pracy SU
Zarząd Samorządu
Rada Samorządu
Aktualności

Ekologia
Program ekologiczny szkoły
Dekalog ekologa
Regulamin zbiórki surowców wtórnych

Oddziały przedszkolne
Inf. o przedszkolu
Ramowy rozkład dnia
Kronika wydarzeń

Świetlica
Zasady rekrutacji
Przydział klas
Regulamin pracy świetl.

Zdrowie
Certyfikat
Sprawozdanie 2016/17
Szkolny Kodeks Zdrowia
Gimnastyka korekcyjna

Pedagog szkolny
Godziny pracy
Zadania pedagoga szk.
Strona dla rodziców
Strona dla uczniów
Strona dla nauczycieli
Lista organizacji wspierających rodzinę

Galeria
Cmentarz w Tyczynie
     fot. Anna Kowalczyk
Panorama Tyczyna
     fot. Anna Kowalczyk
Historia szkoły w fotografii
     oprac. Andrzej Hałoń
Tyczyn i okolice w starej fotografii
     oprac. Andrzej Hałoń

Pomóż dzieciom!!!
  Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Zwycięstwo!!!
NAJLEPSZA
SZKOLNA WITRYNA
W KONKURSIE
    
STYCZEŃ 2006

Wyróżnienie
http://www.sp-tyczyn.szkoly.itl.pl/ - Kliknij, aby potwierdzia certyfikat

 
Moje Boisko - ORLIK 2012
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2009
Burmistrza Tyczyna z dnia 19.11.2009 r.Regulamin porządkowy korzystania
z kompleksu boisk sportowych"Moje Boisko - ORLIK 2012"


1. Administratorem zespołu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tyczynie.

2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tyczynie.

3. Boiska dostępne są:

   a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół z terenu Tyczyna w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem środowiskowym, uczniowie korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela - opiekuna grupy.

   b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych (dzieci, młodzieży i dorosłych): od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 22.00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 10.00 - 22.00, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego regulaminu.

Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu.

4. W miesiącu lipcu i sierpniu obiekt czynny codziennie od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00 - 22.00.

5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor środowiskowy może zawiesić korzystanie z obiektu.

6. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur instruktor środowiskowy.

7. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do "Rejestru użytkowników" prowadzonego przez instruktora środowiskowego.

8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora środowiskowego.

9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

10. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 13 b), na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.

12. Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem wizyjnym.

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

     a) korzystania z boisk bez zgody instruktora środowiskowego,
     b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
     c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
     d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
     e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
     f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
     g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
     h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
     i) przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,
     j) wprowadzania zwierząt,
     k) korzystania z boisk bez zgody instruktora środowiskowego.

14. Instruktor środowiskowy, w zależnosci od sytuacji może:

     a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
     b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
     c) nakazać opuszczenie terenu boiska,
     d) wezwać Policję.

15. Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Tyczyn:

     a) kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy Tyczyn mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012" do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u instruktora środowiskowego sprawującego nadzór nad boiskiem,

     b) każdy klub sportowy z terenu Gminy Tyczyn może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z instruktorem środowiskowym nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. W przypadku korzystania przez klub sportowy tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne) są dostępne dla mieszkańców.

16. Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Tyczynie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2009 r.        Burmistrz
          Kazimierz Szczepański


Prawa autorskie © Strona Szkoly Podstawowej w Tyczynie Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-12-11 (2985 odsłon)

[ Wróć ]
Copyright © 2005
by Szkoła Podstawowa w Tyczynie
Wszelkie prawa zastrzeżone