Witaj w Strona Szkoly Podstawowej w Tyczynie


Menu

Samorząd Uczniowski
Plan pracy SU
Zarząd Samorządu
Rada Samorządu
Aktualności

Ekologia
Program ekologiczny szkoły
Dekalog ekologa
Regulamin zbiórki surowców wtórnych

Oddziały przedszkolne
Inf. o przedszkolu
Ramowy rozkład dnia
Kronika wydarzeń

Świetlica
Zasady rekrutacji
Przydział klas
Regulamin pracy świetl.

Zdrowie
Certyfikat rejonowy
Certyfikat wojewódzki
Szkolny Kodeks Zdrowia
Gimnastyka korekcyjna
Prezentacja "Zdrowie"

Pedagog szkolny
Godziny pracy
Zadania pedagoga szk.
Strona dla rodziców
Strona dla uczniów
Strona dla nauczycieli
Lista organizacji wspierających rodzinę

Galeria
Cmentarz w Tyczynie
     fot. Anna Kowalczyk
Panorama Tyczyna
     fot. Anna Kowalczyk
Historia szkoły w fotografii
     oprac. Andrzej Hałoń
Tyczyn i okolice w starej fotografii
     oprac. Andrzej Hałoń

Pomóż dzieciom!!!
  Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

 
Moje Boisko - ORLIK 2012
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2009
Burmistrza Tyczyna z dnia 19.11.2009 r.Regulamin porządkowy korzystania
z kompleksu boisk sportowych"Moje Boisko - ORLIK 2012"


1. Administratorem zespołu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tyczynie.

2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tyczynie.

3. Boiska dostępne są:

   a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół z terenu Tyczyna w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem środowiskowym, uczniowie korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela - opiekuna grupy.

   b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych (dzieci, młodzieży i dorosłych): od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 22.00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 10.00 - 22.00, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego regulaminu.

Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu.

4. W miesiącu lipcu i sierpniu obiekt czynny codziennie od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00 - 22.00.

5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor środowiskowy może zawiesić korzystanie z obiektu.

6. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur instruktor środowiskowy.

7. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do "Rejestru użytkowników" prowadzonego przez instruktora środowiskowego.

8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora środowiskowego.

9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

10. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 13 b), na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.

12. Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem wizyjnym.

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

     a) korzystania z boisk bez zgody instruktora środowiskowego,
     b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
     c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
     d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
     e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
     f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
     g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
     h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
     i) przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,
     j) wprowadzania zwierząt,
     k) korzystania z boisk bez zgody instruktora środowiskowego.

14. Instruktor środowiskowy, w zależnosci od sytuacji może:

     a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
     b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
     c) nakazać opuszczenie terenu boiska,
     d) wezwać Policję.

15. Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Tyczyn:

     a) kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy Tyczyn mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012" do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u instruktora środowiskowego sprawującego nadzór nad boiskiem,

     b) każdy klub sportowy z terenu Gminy Tyczyn może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z instruktorem środowiskowym nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. W przypadku korzystania przez klub sportowy tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne) są dostępne dla mieszkańców.

16. Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Tyczynie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2009 r.        Burmistrz
          Kazimierz Szczepański


Prawa autorskie © Strona Szkoly Podstawowej w Tyczynie Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-12-11 (2998 odsłon)

[ Wróć ]
Copyright © 2005
by Szkoła Podstawowa w Tyczynie
Wszelkie prawa zastrzeżone