Krzyżówka unijna

1   2                 
          3      4    
5                  
         6    7       
   8     9       10       
 11          12        13   
             14     
     15             
16                  
17     18        19         
           20       
21   22          23         
      24            
25                  
        26          
27                  

Poziomo:

1. ..... akcesyjne - podejmowane w celu uzyskania zgody społeczeństwa na przystąpienie krajów kandydujących do Unii Europejskiej.
3. Program pomocy dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej realizowany przez Unię Europejską.
5. ..... regionalne - specyficzne, właściwe dla danego regionu wyroby rolne, których produkcja korzysta ze szczególnych uprawnień polityki rolnej.
6. Europejski Obszar Gospodarczy
10. ..... Europy - powszechna organizacja europejska utworzona 5 maja 1949 r., z siedzibą w Strasburgu, stawiajaca sobie za cel współpracę i integrację kontynentu.
11. np: ... paryski, ... z Maastricht, ... z Nicei, ... Elizejski.
12. Unia Gospodarcza i Walutowa.
15. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu
17. Unia Europejska
18. Program Komisji Europejskiej skierowany do młodzieży uczestniczącej w kształceniu pozaszkolnym.
21. Akt prawny wydawany przez organy Wspólnoty niemający wiążącego charakteru.
23. Proces przyłączania się państw kandydujących do Unii Europejskiej.
24. System Zarządzania i Audytu Środowiskowego.
25. Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology).
26. Europejski Urząd Policji.
27. ..... zrównoważony - łączy w sobie pozytywne przemiany społeczno-gospodarcze przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Pionowo:

2. Urząd Statystyczny Unii Europejskiej.
4. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
7. np: ... Helsińska, ...Wyszehradzka, ... Schengen, ... Luksemburska.
8. ..... Europejski - organ Unii Europejskiej reprezentujący społeczeństwa krajów wchodzących w jej skład.
9. Jeden z programów przedakcesyjnych skierowany na modernizację rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących.
12. Europejska Agencja Środowiska
13. ..... budżetowa - określona wysokość wpłacanej corocznie do budżetu ogólnego kwoty przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej.
14. ..... Spójności - wspiera te kraje członkowskie, których PKB nie przekracza 90% średniej liczonej dla wszystkich państw wspólnoty.
16. Samodzielna i pełnoprawna jednostka walutowa krajów eurolandu.
19. Jeden z programów Unii Europejskiej powołany, by wspierać wymianę studentów między krajami członkowskimi.
20. Europejski Bank Centralny
22. ..... wspólnotowe - system prawny Wspólnoty Europejskiej.
24. Europejska Jednostka Walutowa.