Krzyżówka techniczna

   1      2    3     4      
5    6               7   
    8       9         
                
                
   10       11          
  12                
       13         14    
            15      
16       17             
                
                
  18                
                
19                  
           20       

Poziomo:

1. Polichlorek winylu.
3. Alexander (1813-1890) ang. wynalazca pierwszego sztucznego tworzywa - parkesiny.
5. Elias (1803-1867) ameryk. wynalazca maszyny do szycia.
8. PE, termoplastyczne tworzywo sztuczne, stosowane do wyrobu opakowań, folii, izolacji elektrycznych.
11. Spajanie za pomocą stopionego spoiwa, będącego materiałem takiego samego rodzaju, z jakiego są wykonane przedmioty łączone, przy czym spoiwo twardnieje wskutek krzepnięcia.
12. Henry (1863-1947) amer. pionier motoryzacji, wprowadził taśmową metodę produkcji samochodów.
13. Naczynie, do którego wlewa się gorący, ciekly materiał, w celu nadania mu, po ochlodzeniu i stwardnieniu odpowiedniego kształtu.
15. Połączenie elementów wyrobów włókienniczych za pomocą szycia nićmi lub przez sklejanie.
16. Polistyren - termoplastyczne tworzywo sztuczne.
17. Thomas ang. pionier maszyny do szycia (1790).
18. Sporządzanie modeli układów lub zjawisk fizycznych w celu prowadzenia doswiadczeń, w warunkach laboratoryjnych.
19. Podatność materiału na ścieranie.
20. Balthasar - niem. pionier maszyny do szycia.

Pionowo:

1. Polietylen - termoplastyczne tworzywo sztuczne.
2. Układ nitki (lub nitek), łączącej materiały włókiennicze podczas szycia.
4. Substancja (organiczna lub nieorganiczna), zdolna do trwałego łączenia ze sobą powierzchni jednakowych lub różnych ciał.
5. Własność niektórych ciał polegająca na łatwości pochłaniania wody, np. wata, piasek, cegła.
6. Np korbowy - element mechanizmu korbowego.
7. Np produkcyjny - zespół czynności przetwarzania surowców, materiałów i półwyrobów w wyroby gotowe.
8. Polimetakrylan metylu - termoplastyczne tworzywo sztuczne.
9. Np. mięknięcia, w której badana substancja mięknie.
10. Winylu (PCW) - termoplastyczne tworzywo sztuczne.
14. Zespół części maszynowych, połączonych ze sobą ruchowo w taki sposób, że określony ruch jednej z tych części wywołuje sciśle określone ruchy części pozostałych.
15. Firma amerykańska produkująca maszyny do szycia.
17. Graficzne, uproszczone przedstawienie układu, przebiegu zjawiska lub procesu.