Krzyżówka królewska

1    2      3    4       5     
               6   
7        8            
                
    9              
                
          10        
11      12              
          13       14   
  15                
      16     17     18      
                
19                  
                
          20        
 21                 

Poziomo:

1. AUGUST II ... (1697 - 1733) syn elektora saskiego Jana Jerzego III z dynastii Wettinów i księżniczki duńskiej Anny Zofii. Elektor saski od 1694 r. Wybrany królem po śmierci Jana III Sobieskiego.
3. LUDWIK ... (1370 - 1382) syn Karola Roberta, króla węgierskiego z dynastii Andegawenów i Elżbiety Łokietkówny, siostry Kazimierza III Wielkiego. W roku 1342 objął tron węgierski. Zgodnie z wcześniejszymi umowami objął tron polski po śmierci Kazimierza III Wielkiego.
7. ZYGMUNT I ... (1506 - 1548) Urodzony w 1467 r., syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety z Habsburgów. Po śmierci brata Aleksandra od roku 1506 wielki książę litewski i król Polski.
8. HENRYK IV ... książę krakowski (1288 - 1290) Urodzony w 1257 lub 1258 r., jedyny znany syn księcia wrocławskiego Henryka III Białego i córki Konrada I Mazowieckiego Judyty. Książę wrocławski i krakowski.
9. Według zapisanej w XII w. tradycji dynastycznej, syn Piasta. Książę polański. Żył i panował w 2 poł. IX w.
10. HENRYK ... (1573 - 1574) Urodzony w 1551 r., syn króla francuskiego Henryka II z dynastii Walezjuszów i Katarzyny Medycejskiej. Po śmierci Zygmunta II Augusta obrany królem w 1573 r. na pierwszej wolnej elekcji.
11. KONRAD I ... (1229 - 1230 i 1241 - 1243) Urodzony ok. 1187 r., syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny, księżniczki znoimskiej. Książę mazowiecki, kujawski, sieradzki i łęczycki.
17. ZYGMUNT III ... (1587 - 1632) Urodzony w roku 1566, syn króla szwedzkiego Jana III i Katarzyny Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego. Wybrany królem Polski w 1587 r., po śmierci Stefana Batorego.
19. BOLESŁAW IV ... (1146 - 1173) Urodzony w 1122 r., syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei, córki hrabiego Bergu.
20. Urodzony prawdopodobnie w latach 70-tych IX w., syn Siemowita. Książę polański. Od przełomu IX i X w. władca potężnego państwa Polan.
21. WŁADYSŁAW II ... (1138 - 1146) Urodzony w 1105 r., najstarszy syn Bolesława III Krzywoustego i księżniczki kijowskiej Zbysławy. Po śmierci ojca objął rządy w dzielnicy senioralnej oraz na Śląsku.

Pionowo:

2. LESZEK ... książę krakowski (1279 - 1288) Urodzony pomiędzy 1240 a 1242 r., syn Kazimierza I księcia kujawskiego oraz łęczyckiego i Konstancji - córki, poległego w bitwie z Tatarami pod Legnicą w roku 1241, księcia Henryka II Pobożnego.
4. HENRYK III ... Urodzony między 1251 a 1260 r., syn Konrada I księcia głogowskiego i Salomei, córki księcia poznańskiego Władysława Odonica. Książę głogowski i wielkopolski.
5. JAN ... (1648 - 1668) Urodzony w 1609 r., syn Zygmunta III Wazy i arcyksiężniczki Konstancji z Habsburgów. Ostatni przedstawiciel dynastii Wazów na tronie polskim.
6. BOLESŁAW II ... (1058 - 1079) Urodzony ok. 1042 r., syn Kazimierza I Odnowiciela i księżniczki ruskiej Dobroniegi. Objął tron po śmierci swojego ojca.
7. HENRYK ... Urodzony ok. 1132 r., syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei, córki hrabiego Bergu. Na mocy "testamentu" ojca otrzymał ziemię sandomierską, w której samodzielne rządy rozpoczął prawdopodobnie w 1146 r.
12. KAZIMIERZ III ... (1333 - 1370) Urodzony w 1310 r., syn Władysława I Łokietka I i księżniczki wielkopolskiej Jadwigi. Ostatni przedstawiciel dynastii Piastów zasiadający na tronie polskim.
13. LESZEK ... książę krakowski (1194 - 1198 i 1206 - 1227) Urodzony w 1186 lub 1187 r., syn Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny, córki księcia znoimskiego. Książę sandomierski i krakowski.
14. JAN III ... (1674 - 1696) Urodzony w roku 1629, syn kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłłowiczówny. Brał udział w wojnach z Kozakami, Tatarami, Moskwą, Turkami.
15. HENRYK I ... książę krakowski (1228 i 1230 - 1238) Urodzony między 1163 a 1170 r., syn księcia śląskiego Bolesława Wysokiego i Krystyny, pochodzącej z rodziny grafów środkowoniemieckich. Książę wrocławski, następnie opolski, wielkopolski i krakowski.
16. WŁADYSŁAW I ... (1079 - 1102) Urodzony ok. 1043 r., młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela i księżniczki ruskiej Dobroniegi. Objął władzę z rąk możnowładców po ucieczce z kraju brata, Bolesława II Śmiałego.
18. STANISŁAW ... PONIATOWSKI (1764 - 1795) Urodzony w 1732 r., syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Stolnik litewski. Królem został dzięki poparciu carycy Katarzyny II i stronnictwa Czartoryskich.